• 1061
  • 709
  • 711
  • 716
  • 717
  • 718
  • 715

جام اخلاق

افتخاری دیگر در کارنامه باشگاه فجر تهران .

انتخاب تیم جوانان به عنوان تیم برگزیده اخلاق از سوی کمیته فنی مسابقات و کسب مقام سوم این تیم را به کلیه بازیکنان ، کادر فنی و مسئولین باشگاه تبریک عرض می نماییم .

امید است که این بازیکنان خوب ، با اخلاق و مستعد روز به روز بر ارزشها و قابلیت های خویش افزوده و پله های ترقی را در تمام شئون زندگی تا به اخر طی کنند .

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فجر تهران